صداهای زبان  و قواعد ترکیب آنها به منظور ایجاد ساختهای آوایی زبان  می پردازند ................ می گویند ( 1 نمره )

الف- دستور زبان                        ب- واج شناسی                                     ج- معناشناسی

3- نوع رابطه ی بین کلمات زیر را بنویسید ؟ ( 2 نمره )

شب و روز                     کتاب و مدرسه              پدر و بابا                        خواهر و برادر

4- یکی از آسانترین و ارزان ترین راههای ارتباط ................. است ؟ ( 5/0 نمره )

الف- خلاصه نویسی                   ب- نامه نگاری              ج- شرح حال نویسی

5- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید ؟ ( 1 نمره )

عوامل مهم تربیت عبارتند از خانواده  مدرسه  معلم  اجتماع  کتاب و ...

6- یکی از راهایی رایج پرورش مطلب .......... است که درانواع نوشته های علمی و ادبی کاربرد دارد ؟( 5/0 )

7- نامه های رسمی و اداری از چند قسمت تشکیل شده است نام ببرید ؟ ( 7 مورد ) ( 1 نمره )

8- یک نامه اداری بنویسید و اجزای تشکیل دهنده ی آن را مشخص کنید ؟ ( 2 نمره ) – ( حداکثر 3 سطر باشد)

9- از دو جمله ی زیر کدام یک درست است ؟ ( 5/0 نمره )

او له و علیه کسی اقدام نکرد                     او بر علیه و بر له کسی اقدام نکرد

10- جمله ی زیر را از نظر نگراش ویرایش کنید ؟ ( 5/0 نمره )

این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد .

11- املای درست کلمات زیر را که صحیح نیست بنویسید ؟ ( 2 نمره ) فقط چهار کلمه اشتباه است .

روشنی و فروق – هوش و فراست -  خطام و پایان – هق هق کودک – مشاته ی صبح

راز و رمز حیات – شیره و عصاره – ایجاض و اخطصار

12- هر یک از گروههای اسمی مشخص شده جمله های زیر چه نقشی دارند ؟ ( 1 نمره )

الف- مشرکان  بت ها را می پرستیدند                   ب- علی با دشمن می جنگد

13- فعلهای زیر را با حفظ شخص به زمانهای گذشته ی ساده – نقلی – بعید برگردانید.( 1 نمره )

می نویسد – خواهند شنید

14- در جمله های زیر از مصدرهای داخل پرانتز فعل مناسب بسازید ؟ ( 5/1 نمره )

الف- مادر کودکش را ( خوابیدن )                       ب- سخنان بزرگمهر را به اطلاع مردم ایران (رسیدن )

ج- خون جگر دیو سپید را در چشم کادوس ( چکیدن )

15- هسته ی گروههای اسمی زیر را مشخص کنید ؟ ( 5/0 )  همین دو کتاب جغرافی – هر درخت میوه دار

16- ساخت اسمهای زیر را مشخص کنید؟ ( 1 نمره ) ( ساده – مرکب – مشتق )

آتش – زیره – آبدوغ خیار – پاسبان

17- برای کلمات زیر یک صفت و یک مضافه الیه مناسب بنویسید ؟ ( 1 نمره )

الف- شهر.....................                        ب- انشا ....................

18- در جمله های زیر به جای ضمیر شخصی جدا ضمیر پیوسته بیاورید ؟ ( 5/0 )

 برادر ایشان آمده بود و سراغ شما را می گرفت .

19- واژه های زیر را به عنوان قید در جمله به کار ببرید ؟ ( 1 نمره )  سریع – دیروز ظهر

20- جاهای خالی نوشته های زیر را با نقش نمای مناسب پرکنید؟ ( 1 )

اولین روزی که ........... دیدن دوستم رفتم ، او را........... مزرعه سرگرم کار دیدم

نهاد کلمه ............ گروهی از کلمات است ............. درباره ی آن خبر می دهیم .

21- مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید ؟ ( 1 نمره )

تجّار                 اشیا                   نواحی               ادلّه

22- برای گزاره ی جمله ی زیر نهاد مناسب بیاورید ؟ ( 5/0 )

الف- ............... نهاد اجباری جمله است .